Event Calendar

April 2017

Polanki Awards Tea: April 23

Join Polanki for our scholarship Awards Tea at the Polish Center of Wisconsin.

Polanki Pierogi Dinner: April 30

Join Polanki for our annual Pierogi Dinner at the Polish Center of Wisconsin.

October 2017

Polanki Soup Festival: October 15

Join Polanki for our annual soup festival being held this year at the Norway House.